Wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą poczty elektronicznej

Poczta bez znaczków

Dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę z wykorzystaniem poczty e-mail, o ile będą zachowane wymogi elektronicznej formy czynności prawnej. Kluczowe zatem jest opatrzenie wiadomości podpisem cyfrowym.  Warto jednak pamiętać, że taki sposób złożenia i doręczenia zwalnianemu pracownikowi oświadczenia woli jest związany z pewnym ryzykiem. 

Z ostrożności procesowej…

W razie wytoczenia przez zwolnionego powództwa przed sądem pracy, pojawić się mogą trudności dowodowe związane z wykazaniem, że list elektroniczny rzeczywiście został doręczony w taki sposób, że adresat mógł zapoznać się z jego zawartością. Warto zatem zabezpieczyć dowody doręczenia wiadomości e-mail oraz sprawdzić, czy pracownik rzeczywiście jest obecny w miejscu wykonywania telepracy lub pracy zdalnej. 

Oświadczenia woli na skrzynce mailowej

Drogą elektroniczną można też zawrzeć porozumienia dotyczący rozwiązania umowy o pracę, jeżeli ta umowa nie zawiera zastrzeżenia szczególnej formy jej rozwiązania pod rygorem nieważności w wypadku jej niedochowania (tzw. pactum de forma). By zapoznać się z przesłanym (zwykle w formie pliku PDF ) wypowiedzeniem nie jest konieczne, by zatrudniony dysponował własnym podpisem elektronicznym. Wystarczające jest posłużenie się dowolną aplikacją do otwierania plików PDF pozwalającą na sprawdzenie, czy podpis cyfrowy tego, kto składa oświadczenie woli jest autentyczny. 

źródło: http://szukamprawnika.warszawa.pl/

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce

Wiele przedsiębiorców ma kłopot ze znalezieniem pracowników dlatego, aby pozyskać ręce do pracy, decydują się na zatrudnienie osób ze wschodniej granicy. W ostatnim czasie rośnie odsetek osób z Ukrainy zatrudnionych w Polsce w sektorze usług budowlanych. Obywatele Ukrainy, aby móc, zacząć pracę w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę. W ostatnim czasie przepisy pozwalają na przebywanie obywateli Ukrainy bez wizy na terenie Polski 90 dni w ciągu każdych 180 dni w roku.

Praca dla cudzoziemca z Ukrainy w Polsce
Przedsiębiorca może tylko złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemcy ze wschodu. Ponadto zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy może być sezonowe, w ciągu roku może one wynieść nie dłużej niż 9 miesięcy i dotyczyć zatrudnienia w turystyce, ogrodnictwie, rolnictwie. W przypadku pracy niesezonowej pracodawca może przed upływem okresu bezwizowego wynoszącego 90 dni wnieść do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla obywatela Ukrainy. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia nowego pracownika do ubezpieczenia w ciągu 7 dni roboczych, ponadto ma obowiązek zameldowania obcokrajowca. W sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy posiada kartę pobytu stałego, jest to równoznaczne z pozwoleniem na pracę, taką kartę pobytu można otrzymać po przepracowaniu 3 miesięcy.Ukraińcy decydują się na emigracje do Polski głównie dla poprawy warunków płacowych i bytowych.

Sytuacja polityczna, gospodarcza u naszych wschodnich sąsiadów jest niepewna, dlatego coraz więcej obywateli decyduję się szukać lepszego życia u najbliższych sąsiadów. Pracując w Polsce Ukraińcy, mogą zarobić kilka razy więcej niż w ojczyźnie, mimo że wykonywane obowiązki nie są lekkie. Znaczną część obywateli Ukrainy pracujących w Polsce myślą o założenie tutaj rodziny lub sprowadzeniu na stałej swoich najbliższych do Polski.

www.prawnikpobyt.pl

Czym jest i jak działa podpis elektroniczny?

W polskim prawie pojęcie podpisu elektronicznego pojawiło się w roku 2001, a najkrócej można go opisać jako specyficzny środek techniczny o charakterze prawnym, umożliwiający potwierdzenie autentyczności sygnowanych dokumentów.

W rzeczywistości więc okazuje się, że podpis elektroniczny jest niczym innym, jak elektronicznym potwierdzeniem wyrażenia naszej woli – czy to na dokumentach czy też w kontaktach z jakimiś urzędami. Od pewnego czasu pełni również funkcję potwierdzania naszej tożsamości i weryfikacji naszych danych. Szczególnie widać do na przykładzie załatwiania spraw w e-urzędach. Zaufany profil ePUAP, bazujący właśnie na podpisie elektronicznym, umożliwia chociażby przedsiębiorcy czy też płatnikowi regularne sprawdzanie postępu złożonych przez siebie wniosków, sprawdzanie swoich składek emerytalnych, załatwianie spraw w różnorodnych urzędach, zamykanie i otwieranie firmy. Możliwości, jakie przed użytkownikiem otwiera podpis elektroniczny, jest jednak znacznie więcej. Zwłaszcza że dzięki unijnej dyrektywie, podpis taki jest uznawany również w każdym innym państwie przynależącym do Unii Europejskiej.

Ochrona znaku towarowego – Polska, Europa, a może cały świat?

Żeby chronić swoją markę albo produkt możesz zarejestrować znak towarowy, czyli jakiekolwiek oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów twojego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorców. Koniecznością jest możliwość przedstawienia tego znaku w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby było możliwe precyzyjne, dokładne i jednoznaczne określenie co tak właściwie podlega ochronie. Takim znakiem towarowym może być słowo – także nazwisko, rysunek, liczba, konkretny kolor, cyfra, określona forma przestrzenna. Może to być nawet charakterystyczny kształt twojego towaru albo jego opakowania. Znakiem towarowym obecnie może być nawet nagrany dźwięk, po usłyszeniu którego twoim klientom od razu przychodzi na myśl twój produkt!
Jeśli już wiesz jaki element swojej marki chcesz objąć ochroną, to pora na podjęcie decyzji czy chcesz zostać wyłącznym użytkownikiem swojego znaku tylko na terenie Polski, na ternie całej Unii Europejskiej, a może na poziomie międzynarodowym. Znak towarowy możesz zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, na poziomie regionalnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy na poziomie międzynarodowym dzięki ochronie zapewnionej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) działającą jako wyspecjalizowana jednostka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Kolejność procedur jest podobna – badanie formalne zgłoszenia, okres na wniesienie sprzeciwu przez osoby trzecie i okres rejestracji. Możliwe jest także uzyskanie wspólnego prawa ochronnego. Znaczącą różnicę stanowi koszt rejestracji.
Chroń swój znak towarowy już dziś!

Wyrok frankowy – Tożsamość waluty spłaty kredytu i waluty kredytu – orzeczenie SN z 18 V 2016 r

Waluta wierzytelności – waluta spłaty

W wyroku z 18 maja 2016 r., sygn. akt V CSK 88/16 Sąd Najwyższy zauważył, że w oparciu o wyraźnie sformułowaną w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego zasadę swobody umów stosunek prawny wynikający z umowy strony mogą ułożyć tak, że w umowie będzie ustalona odmienna waluta zobowiązania oraz wykonania zobowiązania. Wobec tego można ustalić jako walutę wierzytelności np. złotówki, zaś jako walutę realizacji zobowiązania (np. spłaty pożyczki lub kredytu) walutę obcą. Również art. 69 Prawa bankowego w swym ustępie 2 pkt. 2 oraz pkt. 4 wskazuje, że wskazana w umowie kredytowej waluta sumy kredytu oraz określona w tejże umowie waluta spłaty mogą, lecz nie muszą być tożsame.
Warto też pamiętać o różnicy między umówieniem się na inną walutę spłaty niż waluta wierzytelności a dwiema instytucjami prawa zobowiązań mogącymi pełnić podobną funkcję gospodarczą: świadczeniu w miejsce wykonania (datio in solutum) oraz odnowieniu (nowacja, novatio)

Kredyt i hipoteka

Sąd Najwyższy w omawianym wyroku V CSK 88/16 stwierdził też, że podstawą wpisu hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy (hipoteki bankowej) są dokumenty sporządzone przez bank, które stwierdzają udzielenie kredytu oraz jego wysokość, oprocentowanie i warunki spłaty. Potrzebne jest również oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki (art. 95 Prawa bankowego). Właściciel tejże nieruchomości obciążonej zgadza się zatem na tzw. odpowiedzialność rzeczową za dokładnie określony przy pomocy umowy kredytowej dług. Odpowiedzialność rzeczowa (zgoda na znoszenie zaspokojenia się wierzyciela z nieruchomości hipotecznej) jest określona zakresem odpowiedzialności dłużnika osobistego (osoby biorącej kredyt). Wobec tego, jak zaznaczył Sąd Najwyższy, w razie zabezpieczenia kredytu wyrażonego w walucie obcej, lecz mającego być spłaconym w złotówkach, dłużnik hipoteczny jest również zobowiązany do zapłaty w walucie polskiej.

www.frankowiec.pl

Czym jest bilans płatniczy?

Bilans płatniczy, a ściślej bilans płatniczy handlu zagranicznego, jest wyrażeniem pieniężnym transakcji gospodarczych między krajem a jego zagranicznymi partnerami na określony czas (zwykle przez rok obrachunkowy). Bilans płatniczy obejmuje eksport i import usług i towarów, przychodzące i wychodzące inwestycje zagraniczne, dodatki i przekazy pieniężne.

Struktura bilansu płatniczego

Nie zdajemy sobie sprawy, że płacąc czy wymieniając pieniądze zgodnie z kursem euro, tak naprawdę przyczyniamy się do powstania dodatkowego elementy bilansu płatniczego. Bilans płatniczy może mieć strukturę poziomą lub pionową. Struktura pionowa dzieli bilans płatniczy na pozycje kredytowe i debetowe. Pozycje kredytowe reprezentują napływ pieniędzy (lub innych kosztowności) do gospodarki. wzrost podaży dewizowej. Natomiast pozycje debetowe stanowią odpływ pieniędzy, a tym samym wzrost popytu walutowego.

Struktura pozioma bilansu

Składa się ona z następujących elementów:
• rachunek bieżący,
• saldo handlowe,
• bilans usług,
• saldo dochodów – dochody i inne rekompensaty dla cudzoziemców zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w naszym kraju, przychody i wydatki związane z inwestycjami zagranicznymi (zwłaszcza odsetki, dywidendy i reinwestowane zyski);
• saldo transferów bieżących – transakcje, które nie powodują powstania zobowiązań ani należności w stosunku do zagranicy;
• rachunek kapitałowy – zawiera dochody i wydatki związane z transferami kapitałowymi wynikającymi z migracji ludności, transferami niefinansowych rzeczowych aktywów trwałych i praw niematerialnych i inne.
Z księgowego punktu widzenia bilans płatniczy musi zawsze wynosić zero. Deficyty bilansu płatniczego mogą być spowodowane rozbieżnością statystyczną.

Bilans w praktyce

Bilans jest potrzebny do określania i kontrolowania międzynarodowych rynków finansowych. Tak naprawdę do wymiany pieniędzy, np. na podstawie kursu euro do chf, nie masz obowiązku wiedzieć, że przyczyniasz się do powstania bilansu. W praktyce jest więc on tylko narzędziem dla specjalistów, do którego zwykli ludzie i tak zwykle nie mają dostępu.

www.bazadoradcow.pl

Największe plusy korzystania z biura rachunkowego

Pomoc profesjonalistów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest niezastąpiona. Nawet jeśli zamierzasz robić wszystko sam to szybko zauważysz, że na dłuższą metę będzie to niemożliwe. Wiele spraw wymaga poświęcenia czasu, ale także specjalistycznej wiedzy. Dlatego też w przypadku spraw księgowych w naszej firmie warto wybrać biuro rachunkowe.
Występują tu często problematyczne sytuacje, w których pomoc fachowców jest wręcz nieoceniona. A na taką możemy liczyć tylko wtedy, kiedy wybierzemy zespół ludzi, którzy mogą nam pomóc natychmiastowo. Biura rachunkowe posiadają szereg plusów, dzięki którym możemy na spokojnie zająć się własną firmą nie martwiąc się o kwestie księgowe. Jakie są ich największe zalety? Oto one:
1. Bezpieczeństwo.
To jeden z najmocniejszych atutów wyboru biura rachunkowego. Zauważmy, że profesjonalne biura posiadają nie tylko certyfikaty, ale przede wszystkim ubezpieczenie OC. Dzięki niemu możemy być spokojni o swoje interesy. Z pewnością słyszeliśmy o firmach, które musiały zawiesić swoją działalność lub zupełnie z niej zrezygnować z uwagi na długi lub inne kwestie, które były spowodowane często złymi decyzjami. Musimy mieć świadomość, że nie musimy znać się na wszystkim. Dlatego warto postawić na dobre biuro rachunkowe, które pomoże nam przebrnąć przez urzędnicze sprawy. Sztab wykwalifikowanych osób doskonale wie co, gdzie i kiedy należy załatwić. Dzięki temu możemy uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. A co jeśli faktycznie pojawi się błąd? Właśnie w takich sytuacjach pomoże nam wspomniane ubezpieczenie OC. Pokryje ono wszelkie koszty. Stąd też wielu przedsiębiorców interesuje ta kwestia. Jednocześnie utwierdza nas to w przekonaniu, że powierzenie rachunków firmowych owym specjalistom to dla nas najlepsze rozwiązanie.
2. Oszczędność czasu.
Chyba nikt z nas nie lubi załatwić jakichkolwiek spraw w urzędach. Zajmują nam one sporo czasu i wymagają wypełniania wielu formularzy. Jeszcze przed pójściem do danego miejsca czujemy niechęć, gdyż przebrnięcie przez to wymaga od nas pokładu dużej cierpliwości. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie znamy się dobrze w owej tematyce i to dodatkowo potęguje naszą złość. Biuro rachunkowe pozwoli nam o tym zapomnieć. Dzięki niemu będziemy mogli z pełnym zaangażowaniem ruszyć z działaniami. Oddając w ich ręce nasze sprawy finansowe nie będziemy musieli chodzić po urzędach i załatwiać niezrozumiałych dla nas spraw. Nawiązując z nim współpracę będziemy mieli cały czas w świadomości, że jest ktoś kto nad tym czuwa. Daje nam to olbrzymią oszczędność czasu – nie musimy o tym myśleć, dzięki czemu energię możemy spożytkować na rzeczy, na których się znamy.
3. Oszczędności finansowe.
Nadal panuje błędne stwierdzenie, że biura rachunkowe to droga inwestycja. Wbrew pozorom jest to tańsza opcja niżeli zatrudnianie na umowę o pracę księgowej. Nie musimy wydawać pieniędzy na koszty pracownicze, szkolenia, kursy czy zakup specjalistycznych programów komputerowych. Możemy zatem mówić o zmniejszeniu kosztów na poziomie 20%. To dość duża różnica, szczególnie w przypadku małych czy średnich firm. Zaczynając rozkręcać swój biznes biuro rachunkowe to najlepszy sposób na niższe wydatki. Przy tym wszystkim należy wziąć pod uwagę, że do naszej dyspozycji jest sztab wyspecjalizowanych osób, które mogą nam pomóc w każdej zawiłej sytuacji.
Podsumowując, coraz mniej jest przedsiębiorców, którzy zastanawiają się czy skorzystać z usług biura rachunkowego. Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie zajmie się tak dobrze sprawami finansowymi naszej firmy jak właśnie biuro rachunkowe. Nie ma tutaj mowy o żadnych wadach. Współpracując z takimi specjalistami możemy jedynie zyskać. I nie ważne czy prowadzisz małą, średnią czy dużą firmę. W każdym z tych przypadków biura rachunkowe pomogą Ci uporać się z rozliczeniami, kontrolami skarbowymi, wnioskowaniem o pomoc finansową i wieloma innymi sprawami.

Baza biur rachunkowych

Czas pracy w trybie pracy zdalnej – dlaczego to tak ważne?

W dobie pandemii praca zdalna nie wydaje się być już niczym dziwnym. Przedsiębiorcy kierują swoich pracowników do pracy zdalnej, jeśli tylko forma pracy pozwala na takie rozwiązanie.

Trzeba pamiętać, że w tym momencie praca zdalna jest rekomendowana nie tylko przez lekarzy, którzy podkreślają, że taki zabieg zmniejsza reemisję wirusa, ale przede wszystkim tę formę pracy rekomendują czołowi politycy Polski i świata.

Wydawać by się mogło, że biuro we własnym domu to świetna sprawa, a praca zdalna nie ma żadnych wad. Niestety nie jest to prawda. Zdalny tryb wykonywania swoich obowiązków może być bardzo męczący i trudny, szczególnie z psychicznego punktu widzenia.

Bardzo ważne jest wyznaczenie sobie ram czasowych pracy. Nie może być tak, że praca z domu będzie trwała praktycznie cały dzień, bo pozwolimy sobie na dłuższą przerwę obiadową, czy lunch. Jeśli stacjonarnie w swoim biurze pracujemy przez 8 godzin dziennie to również w przypadku pracy zdalnej powinniśmy trzymać się tej konkretnej normy czasowej.

Pamiętajmy, że praca zawsze pozostanie pracą, dlatego jeśli zaplanujemy wykonywanie swoich obowiązków na godz. 8.00-16.00 to w rzeczywistości trzeba wykorzystywać ten czas maksymalnie efektywnie. Pracując z domu dajmy z siebie 100% i więcej, co pozwoli nam o godz. 16.01 cieszyć się wolnym popołudniem.

Należy pamiętać, iż psychologowie w ostatnim czasie zwracają szczególną uwagę na to, by trudny dla wszystkich czas pandemii, nie przeorganizował kompletnie naszego dobowego rytmu i stylu życia. Zdrowy organizm to ten, który w czasie doby odpoczywa – i to zarówno fizycznie i psychicznie. Jeśli o tym zapomnimy, nasza odporność na pewno się obniży, co niestety w obecnej chwili może narażać na ogromne niebezpieczeństwo.

www.prawnikprawopracy.pl

System wymiany linków czyli jak poprawić ranking swojej kancelarii wykupując członkostwo www.BazaDoradow.pl

Warto wiedzieć, że ponad dekadę temu bardzo wzrosła popularność systemów wymiany linków. Trzeba wiedzieć, że systemy wymiany linków możemy podzielić na dwie takie oto grupy: stałe i rotacyjne. Większość systemów wymiany linków opiera się na mechanizmach rotacyjnych i pozwala bardzo szybko zdobyć dużą liczbę IBL. Takie linki w większości przypadków są różne przy każdym odświeżaniu strony, na której się znajdują. Coraz więcej systemów wymiany oferuje linki półrotacyjne, które funkcjonują na przykład 24 godziny.

Należy też wiedzieć, że w sieci możemy znaleźć wiele dyskusji i teorii spiskowych na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z linków rotacyjnych. Mimo że korzystanie z automatycznych systemów do wymiany linków jest wbrew wytycznych Google dla webmasterów, fachowcy uważają, że z systemów wymiany możemy korzystać, ale z rozwagą. Pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy nigdy opierać całego naszego zaplecza linkowego na systemach. Trzeba wiedzieć, że systemy rotacyjne powinny być używane w celu „dopalenia” strony w momencie, kiedy ta posiada już odpowiednio dużą liczbę stałych, mocnych linków. Niewielka liczba linków rotacyjnych może się także przydać w celu przyspieszenia początkowej indeksacji witryny. Jednak musimy pamiętać o jednoczesnym zdobywaniu stałych, mocnych linków, inaczej teorie spiskowe o wykluczeniu z indeksu wyszukiwarek za korzystanie z systemów wymiany mogą stać się prawdziwe. Co ciekawe systemy wymiany linków stałych są nieco bezpieczniejsze w początkowym okresie pozycjonowania. Dzięki takim systemom mamy szansę zdobycia linków, które niekoniecznie znikną w krótkim czasie. Linki stałe z systemów zdobywa się dużo dłużej niż rotacyjne. Ponadto systemy wymiany linków, czy stałe, czy rotacyjne, mają to do siebie, że liczba stron w nich uczestniczących zmienia się na bieżąco, w związku z czym liczby odsyłaczy także może spadać.

Alternatywą jest zdobywanie linków z artykułów lub postów blogfeed. Kancelarie prawne/notarialne mogą to robić z pomocą www.Bazadoradcow.pl Sprawdź naszą ofertę dla partnerów i zacznij pozycjonować swoją kancelarię z nami.

Marketing dla małej kancelarii, czyli jak mogą promować się prawnicy z Bazą Doradców.pl

Dawniej mały biznes kojarzony był zazwyczaj z rodzinnym interesem, który budowano z pokolenia na pokolenie. Z roku na rok zapotrzebowanie na marketing jest coraz większe. Reklama jest dźwignią handlu, a sam mały biznes to już raczej pewien etap przejściowy niż wielopokoleniowe gospodarstwo.

Serwisy społecznościowe

Mały biznes zawsze szuka pieniędzy na podczas stawiania pierwszych kroków. Pierwsze miesiące to przede wszystkim inwestowanie, a co za tym idzie koszty. Jeśli chcesz zaistnieć na rynku musisz, wtedy na pewno zainteresować się reklamą. Założenie profili na poszczególnych serwisach społecznościowych nie generuje żadnych kosztów. Dopiero wtedy, kiedy chcesz, aby marketingiem w social mediach zajmowała się kompetentna osoba lub firma, musisz zdecydować się na większą inwestycję i przedsięwzięcie.

Newsletter
Wydawanie newslettera to kwestia, którą początkowo można robić w firmie we własnym zakresie. Nie jest to żadne skomplikowane zadanie. Nie potrzebujesz kupować żadnego drogiego programu. W dobie internetu na sam początek wystarczą rozwiązania webowe, które są wygodne w użytku i przede wszystkim darmowe. Dopiero po czasie, jak marketing w formie newslettera zacznie przynosić zysk możesz pomyśleć o zakupie rozwiązania, które sprawi, że newsletter będzie zdecydowanie bardziej profesjonalny.

Ankiety
To kolejny dobry sposób, który pozwoli małemu biznesowi na poznanie preferencji jego klientów. Marketing powinien skupiać się na potencjalnych klientach, a tych lepiej poznasz po wypełnieniu przez nich ankiety. W ten sposób będziesz w stanie dopasować reklamę pod ich oczekiwania. Najlepiej w tym celu sprawdzają się oczywiście ankiety internetowe, które udostępniasz bezpośrednio w linku. W ten sposób zdecydowanie szybciej oraz z lepszym efektem otrzymasz odpowiedzi na nurtujące Ciebie i Twój biznes pytania.

Marketing dla małych biznesów to bardzo często kosztowna kwestia. Jednak na początku można to obejść i działać w tym zakresie wyłącznie własnymi siłami. Odpowiednia reklama pozwoli Tobie na zdobycie klientów i zostawienie po sobie śladu w ich świadomości. Dlatego warto uwzględnić w swoim budżecie również wydatki na marketing. Bez tego będzie bardzo trudno utrzymać się na rynku.

www.bazadoradcow.pl