Wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą poczty elektronicznej

Poczta bez znaczków

Dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę z wykorzystaniem poczty e-mail, o ile będą zachowane wymogi elektronicznej formy czynności prawnej. Kluczowe zatem jest opatrzenie wiadomości podpisem cyfrowym.  Warto jednak pamiętać, że taki sposób złożenia i doręczenia zwalnianemu pracownikowi oświadczenia woli jest związany z pewnym ryzykiem. 

Z ostrożności procesowej…

W razie wytoczenia przez zwolnionego powództwa przed sądem pracy, pojawić się mogą trudności dowodowe związane z wykazaniem, że list elektroniczny rzeczywiście został doręczony w taki sposób, że adresat mógł zapoznać się z jego zawartością. Warto zatem zabezpieczyć dowody doręczenia wiadomości e-mail oraz sprawdzić, czy pracownik rzeczywiście jest obecny w miejscu wykonywania telepracy lub pracy zdalnej. 

Oświadczenia woli na skrzynce mailowej

Drogą elektroniczną można też zawrzeć porozumienia dotyczący rozwiązania umowy o pracę, jeżeli ta umowa nie zawiera zastrzeżenia szczególnej formy jej rozwiązania pod rygorem nieważności w wypadku jej niedochowania (tzw. pactum de forma). By zapoznać się z przesłanym (zwykle w formie pliku PDF ) wypowiedzeniem nie jest konieczne, by zatrudniony dysponował własnym podpisem elektronicznym. Wystarczające jest posłużenie się dowolną aplikacją do otwierania plików PDF pozwalającą na sprawdzenie, czy podpis cyfrowy tego, kto składa oświadczenie woli jest autentyczny. 

źródło: http://szukamprawnika.warszawa.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *